Cách biết người lạ xem story trên Facebook

cách biết người lạ xem story facebook

Cách biết người lạ xem story trên facebook Bạn có nhận được “1 người khác đã xem story này” trên story trên Facebook không? Đây là câu đầy đủ , “1 người khác đã xem story này. Khi nó được chia sẻ với Công chúng, một người mà bạn không phải là bạn …

Read More »